ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ


Місце укладання: м. Одеса, Україна

Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ МАРКЕТИНГУ» в особі директора Окландера Iгоря Михайловича, що діє на підставі Статуту, публічно пропонує необмеженому колу осіб можливість отримання послуг на умовах, визначених цим Публічним договором про надання послуг (надалі – Договір)
Виконуючи дії, спрямовані на отримання послуг, передбачених цим Договором, Ви підтверджуєте, що Вам зрозумілі, Ви приймаєте і погоджуєтесь з умовами цього Договору.

Визначення основних термінів, що вживаються в Договорі:
Веб-сайт - офіційний веб-сайт Виконавця, на якому знаходиться вся необхідна інформація для замовлення послуг, що розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою: http://mim.website/
Виконавець - Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ МАРКЕТИНГУ» (ідентифікаційний код 42555648), зареєстроване за адресою: 65012, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Маріїнська, будинок № 3/1, квартира 15.
Договір – даний Публічний договір про надання Послуг, який укладається в порядку ст. 633 Цивільного кодексу України між Сторонами шляхом прийняття Замовником умов Договору і його доповнень шляхом виконання дій, передбачених Договором.
Замовник – юридична чи фізична особа, що потребує, замовляє та/або одержує послуги, що надаються Виконавцем на умовах Договору.
Послуга – послуга з надання Виконавцем Замовнику інформації чи консультацій в форматі лекцій на підставі та в порядку, визначеному цим Договором. Інформація про Послуги, включаючи їх опис, вартість та умови надання, розміщується на Веб-сайті Виконавця.
Сторони договору – Виконавець послуг з одного боку та Замовник з іншого.
Треті особи – особи, що не є Замовником та Виконавцем.

1. Предмет Договору
1.1 Предметом цього Договору є оплатне надання послуг з отримання Замовником та/або Третьою особою, на користь якої Замовник укладає цей Договір, систематизованої Виконавцем інформації на умовах, визначених цим Договором, які можуть змінюватися і уточнюватися окремими правилами і
будь-якими іншими документами, що є невід'ємними частинами цього Договору і (або) додаткових умов щодо використання окремих видів Послуг. Замовник, укладаючи цей Договір, замовляє та зобов'язується оплатити Послуги, а Виконавець приймає на себе зобов'язання надати такі Послуги.
1.2. Характеристики Послуг, що надаються Виконавцем, визначені умовами, що містяться на Веб- сайті Виконавця. У випадку застосування до будь-яких Послуг окремих положень, що регламентують надання таких Послуг, такі положення будуть доступні для ознайомлення Замовника на Веб-сайті Виконавця. У випадку будь-яких суперечливих тлумачень між додатковими положеннями, щодо надання Послуг та цим Договором, такі положення мають переважну юридичну
силу щодо Послуги, до якої вони належать і застосовуються.
1.3. Цей Договір вважається погодженим та укладеним шляхом вчинення Замовником дій, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами. У відповідності до ст. 642 Цивільного кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов Договору є факт здійснення Замовником платежу в оплату Послуг і отримання
Виконавцем відповідного фінансового документа, що підтверджує факт такої оплати.
1.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору, Політики конфіденційності та всіх додатків, що є невід'ємною частиною Договору.
1.5. На даний Договір та Послуги, що надаються Виконавцем, не поширюються положення Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту» і «Про вищу освіту».

2. Порядок надання Послуг
2.1. Надання Послуг розпочинається з дати та в строки, визначені Виконавцем для конкретної Послуги, після укладення Договору, а також виконання Сторонами дій, що передбачені цим Договором та Додатками до нього, які є необхідними для початку надання Послуг.
2.2. Про дату початку надання Послуг, Виконавець зобов'язаний сповістити Замовника доступними засобами зв'язку, зазначеними Замовником.
2.3. Послуги надаються Виконавцем за розкладом, що встановлюється Виконавцем. Початком надання Послуги є дата першої лекції, що проводиться Виконавцем для групи отримувачів Послуг, до якої належить Замовник. Закінченням надання Послуги є дата останньої лекції, що проводиться
Виконавцем для групи отримувачів Послуг, до якої належить Замовник.

3. Права та обов'язки Виконавця
3.1. Виконавець зобов'язаний:
3.1.1.надавати Послуги в повній відповідності з умовами цього Договору, та положеннями, що визначають умови надання такої Послуги, а також вимог чинного законодавства України.
3.1.2. залучати в разі потреби для надання Послуг за цим Договором інших осіб (суб-виконавців) без попереднього узгодження із Замовником;
3.1.3. не розголошувати Третім особам інформацію, отриману від Замовника, якщо така інформація визначена Замовником як конфіденційна.
3.1.4. по закінченні надання Послуг, надати Замовнику відповідний Сертифікат.
3.2. Виконавець має право:
3.2.1. у будь-який час і виключно на власний розсуд вносити зміни до переліку та вартості Послуг, що надаються Виконавцем;
3.2.2. самостійно визначати вартість Послуг,
3.2.3. надсилати Замовнику рекламну та (або) будь-яку іншу інформацію, яка не суперечить законодавству України, будь-якими доступними Виконавцю способами;
3.2.4. самостійно формувати групу отримувачів Послуг, до якої належить Замовник;
3.2.5. самостійно корегувати розклад надання Послуги, а також місце їх проведення;
3.2.6. самостійно визначати осіб з числа персоналу та/або суб-виконавців, що надаватимуть Послуги.

4. Права та обов'язки Замовника.
4.1. Замовник зобов'язаний:
4.1.1. надати Виконавцю всю необхідну йому інформацію для належного надання Послуг за цим Договором;
4.1.2. здійснити своєчасну оплату Послуг Виконавця.
4.2. Замовник має право:
4.2.1. отримувати Послуги на умовах, визначених цим Договором та відповідно до умов надання конкретної Послуги.
4.2.2. звертатися до Виконавця для вирішення будь-яких питань, пов'язаних з виконанням цього Договору.

5. Вартість Послуг та порядок розрахунків
5.1. Вартість Послуг зазначається на Веб-сайті Виконавця. На суму вартості Послуг не нараховується ПДВ.
5.2. Оплата Послуг здійснюється на умовах 100% передплати.
5.3. Послуги Виконавця оплачуються Замовником протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту надання Замовником заявки на отримання Послуг Виконавцю.
5.4. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України – гривні України.
5.5. Спосіб оплати визначається Замовником самостійно з варіантів, запропонованих на Веб-сайті, у тому числі, але не обмежуючись, шляхом:
5.5.1. перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця за реквізитами, зазначеними у Розділі 13 цього Договору; або
5.5.2. оплати послуг за допомогою платіжної системи.
5.6. Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати вартість Послуги. Про встановлення нових цін Виконавець сповіщає Замовника, опублікувавши повідомлення про це на Веб-сайті Виконавця. У випадку зміни вартості Послуг, раніше внесена оплата за новою вартістю не перераховується.

6. Порядок здачі-приймання наданих Послуг
6.1 Факт належного надання Послуг за Договором оформлюється Актами надання послуг, який свідчить про факт надання Послуг у обсягах та в порядку, визначених Договором та умовами надання конкретної Послуги, а також відсутність претензій до Виконавця.
6.2. У разі відсутності зауважень Замовника, що стосується надання та/або належного надання Послуг, вважається, що Послуги були надані належним чином та в повному обсязі.

7. Відповідальність сторін
7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
7.2. Виконавець не гарантує Замовнику, що використання Послуги Виконавця надасть йому будь-які, в тому числі неконкурентні переваги, перед іншими особами, які не скористалися Послугами, що надаються Виконавцем.
7.3. Виконавець не гарантує безперебійність надання Послуг.

8. Форс-мажорні обставини
8.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком дії непереборної сили (форс-мажорних обставин).
8.5. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору. До таких обставин відносяться: повінь, пожежа, землетрус і інші явища природи, а також війна, військові дії, акти або дії державних органів та органів місцевого самоврядування, тощо.
8.6. Строк виконання зобов'язань за цим Договором відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.
8.7. Сторона, для якої склалася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов'язана негайно повідомити про це іншу Сторону та протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня їх закінчення надати підтверджуючі документи щодо їх настання та терміну дії відповідно до законодавства України.

9. Додаткові умови.
9.1. Основною умовою початку надання Послуги, вважається повна комплектація групи отримувачів Послуг у кількості, визначеній Виконавцем для конкретної Послуги. Сповіщення Замовника про початок надання Послуги здійснюється за 5 (п'ять) діб, що передують початку надання замовленої
Послуги.
9.2. У разі відмови від оплаченої Послуги Замовником до сповіщення про початок надання Послуги, Замовнику повертаються кошти з утриманням 10 (десяти) % від сплаченої вартості Послуги.
9.3. У разі відмови від оплаченої Послуги Замовником після сповіщення про початок надання Послуги, але до дати проведення Виконавцем першої лекції для групи отримувачів Послуг, до якої належить Замовник, Замовнику повертаються кошти з утриманням 20 (двадцяти) % від сплаченої вартості Послуги.
9.4. Грошові кошти не повертаються Замовнику у випадку відмови від отримання Послуги після дати проведення Виконавцем першої лекції для групи отримувачів Послуг, до якої належить Замовник.
9.5. Грошові кошти повертаються Замовнику готівкою з каси підприємства з належним оформленням документу про повернення грошових коштів.

10. Права інтелектуальної власності
10.1. Виконавцю належать виключні права на використання інформації, що використовується Виконавцем під час надання Послуг. Замовник не має права використовувати будь-які торгові марки, товарні знаки, фірмові найменування та інші об'єкти інтелектуальної власності Виконавця і Третіх осіб, якщо інше не передбачено окремими угодами з власниками прав на дані об'єкти та (або) з Виконавцем.

11. Строк дії Договору
11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту оплати Замовником послуги та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. Якщо хоча б однієї зі Сторін не виконано будь - яке зобов'язання за цим Договором, термін дії цього Договору продовжується до моменту належного виконання цього зобов'язання.
11.2. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір і припинити надання Послуг у випадку:
- невиконання Замовником своїх обов'язків за цим Договором;
- неявки Замовником для отримання Послуг, передбачених цим Договором;
- порушення морально-етичних норм під час надання послуг Виконавцем;
У випадку припинення дії Договору за наведеними вище обставинами, сплачені Замовником платежі за цим Договором не повертаються.

12. Прикінцеві положення.
12.1. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на Веб-сайті. Нова редакція Договору набуватиме чинності для Сторін через 3 (три) календарних дні з дати її розміщення Виконавцем на Веб-сайті. Такі зміни та доповнення не поширюються на правовідносини між Замовником та Виконавцем, що виникли до набрання чинності новою редакцією Договору. Після укладання цього Договору між Замовником та Виконавцем, Договір відносно наявних правовідносин може бути змінений або розірваний у судовому порядку або за угодою Сторін, що підтверджується додатковою угодою до цього Договору, підписаного
уповноваженими представниками обох Сторін.
12.2. Якщо будь-яке положення цього Договору стає недійсним, це не впливає на дійсність інших його положень. Невиконання будь-якою стороною одного зі своїх зобов'язань за цим Договором не означає відмови від виконання інших зобов'язань і прав за цим Договором
12.3. У разі виникнення суперечок з питань, пов'язаних з цим договором, сторони вживатимуть усіх заходів щодо їх вирішення шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення зазначених спорів шляхом переговорів, кожна з Сторін має право звернутись для вирішення спору до суду згідно предметної та територіальної підсудності.
12.4. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, застосовуватимуться норми чинного законодавства України.
12.5. Укладаючи цей Договір, Замовник надає Виконавцеві право на збирання та обробку своїх персональних даних, в порядку, встановленому чинним законодавством України та Політикою конфіденційності Виконавця, а також надає право на включення своїх персональних даних до єдиної електронної бази Контрагентів Виконавця.
12.6. Укладаючи цей Договір, Замовник надає Виконавцеві згоду на фото-, та відеозйомку. Фотографії, відеоролики чи інші художні твори, на яких зображено Замовника, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені Виконавцем в рекламних та інших цілях. При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких
носіях належать Виконавцеві і не можуть бути використані без його згоди. Якщо Замовник заперечує проти використання власних зображень, він повинен письмово сповістити про це Виконавця. У випадку укладання Договору на користь Третіх сторін, Замовник зобов'язаний отримати у них згоду на зйомку, передбачену цим пунктом Договору та попередити Замовника у випадку незгоди такої Третьої особи з її фото-, та/або відеозйомкою.
12.7. З моменту набрання чинності цим Договором, всі попередні переговори, листування, угоди по предмету цього договору втрачають юридичну силу.
12.8. Усі додаткові угоди до цього Договору є його невід'ємною частиною.
12.9 Основною мовою цього Договору є українська. Будь-який переклад Договору з української мови надається виключно для зручності ознайомлення. У разі будь-яких суперечностей між Договором українською мовою і його перекладом, версія Договору українською мовою має переважну силу.

13. Реквізити Виконавця:
ВИКОНАВЕЦЬ
ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ
МАРКЕТИНГУ»
65012, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Маріїнська,
будинок № 3/1, квартира 15,
р/р 26006000000375
в АБ "Південний",
МФО 328209 , код ЄДРПОУ 42555648
Тел. +380 (63) 419 93 30
Платник єдиного податку 3ї- групи зі ставкою 5% у
відсотках до доходу.
Made on
Tilda